آب نصف و نیمه زاینده رود اصفهانی ها را ذوق زده کرد (تصاویر)

مجله مراحم: بعد از ماه‌ها خشکسالی زاینده رود روز شنبه شانزدهم آبان ماه دوباره جریان آب در زاینده رود اصفهان برقرار شد. این بازگشایی به خاطر کشت پاییزه برای مناطق پایین دست و منطقه شرق اصفهان است . مدت باز بودن دریچه های سد ۲۸ روز است ولی مسئولین قول داده اند حداقل ۹ ماه در رودخانه زاینده رود و شهر اصفهان جریان آب برقرار باشد .

 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/1394081518282839_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815182828710_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815182831487_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815182833390_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815182836432_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815182834685_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815182833983_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815185238945_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815185239459_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815185239990_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/1394081518524135_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815185240489_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/08/15/13940815183815955_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: